تبلیغات
کلام من القلب الی القلب - سید حسن الشریفی
علی مع الحق والحق مع علی


عینی متروسه سوالف

عینی متروسه سوالف ..لیش ما تسمع دمعها..

روحی تنزف.. ماکوغیرک مرهم ایداوی جرحها...

یا امس لا ما نسیتک ..بعده مابین الشعر والروح بیتک..

ما نسیتک.. لأن حتی ابیوم عفتک بالنفس تفتر لگیتک..

یا کحل عین القصاید ..رمده عین الشعر بعدک..

آنه من باب العتب داخل علیک ..

وحیل ادگ الباب حتی ابغیبتک لا تنسی وعدک..

....

لیش تحرم روحی تشرب مای وصلک...

وانته تدری امنل عطش لحظه واموت ...

 انته تدری الخلگ خیط  و جسمی من فرگاک شمعه ..

 وانته تدری العمر یخلص لو خلص بالنار دمعه...

.وانته تدری اللیل خنجر یطعن ابظهر السکوت..

و آنه ساکت والعمر بالهم یفوت ...

وانته تدری الصبر حیره ..

 الصبر دیره..

و اترکتنی ابگاع صبری و ما بگه بمتعاعی قوت ..

ردنی یم شاطی الوادع ..

 ردنی یم بحر الضیاع البی عفتنی  ابحلگ حوت ..

 البی عذابی ...

و ذکریاتی ..

و حبل اعدام الکلام العفته بلسانی یلوت...

کلشی یمک ما شکیت ...

وکلشی یمک ما حچیت ...

 ومن مشیت بس رفعت اچفوفی لله وفیّضت دمع القنوت ..

///

سید حسن الشریفی


نار الفرگه

احرگ ابروحی اشما ردت روحی اکبرت عالحرگه؛

بــــــس لا تچوییـــنی ابـجفه ماطیــــــق نار الفرگه؛

الــــروح جارحها الوکت بس مرهمک  داواهــــــا؛

لو حمّلت عنها ورحت مثلــــــک بعد ویـــــن الگه؛

مثلک یناغینی ابعشگ ماشـــــــوف بوجوه السلف؛

واللی اجـــــه ابعثگه الی مــــــا گرّبت من عثـــگه؛

لن بیک احس معنی الوفه والشوگ بعیونک مطر؛

الهاذ الســــبب گلبی الک للیوم ظل ابعشـــــــــــگه

مشـــــــتاگ کتلک من امـــس والیوم اگلک یاولف؛

من کثر ما بیـّه عشــــــگ صار النفس بس شهگه؛

الناس معذوره لون بالزاد تشــــــــــــرگ من تحن؛

آنه اشـــــــــکثر ماحـن الک بلمای صارت شـرگه؛

ومعذور قیس اشماکتب من وصّف آهــات الــهوی

آه العشـــــــگ ما تنحمل بـــــس تنتـــــهی بالـملگه؛

وملگاک یا وجه البدر صایر شــــحیح اعله المحب؛

وآنه ابطرگ خلـگ الصبر مجبور اداری ابخلگه؛

فاتح الک باب الگلب فوت ابجــساره ولا تــــــدگ؛

ومن تگعد ابوسط الگلب اروجک بــــــابه اتغلگه؛

سید حسن الشریفیگمرة شعر

لا تضیج ..

اللیله گمره و واهس الشاعر غمیج ...والقلم وکّح اعیونه وباس دفترنه العتیج

اللیله گمره و چنها لبست ثوب فرحه... و چنها مشتریه النهار و امل صبحه ...

و چنها منک خذت نور وگامت اترش بالطریج...

اللیله ما تنزل مدامع .. اللیله بس احلام خضره اتعیش بحضان الشوارع..

 اللیله صوتک عایش ابگلب المسامع وماکو احّد غیری سامع ...

لا تضیج ..

اللیل یسترنه ابعباته... و الگمر یدعیلنا ابدعوة صلاته .. لا تضیج ..

ابهیده لا تکسر مجاریف السفینه.. ابهیده یا بحر الخلیج ..آنه لوحی امنالعتیج  .

ابهیده گل امواجک اتراعی الیجیها ولا تهیج ..

ادری ضایج  بس اگلک لا تضیج...

 لا تضیج ..

باچر ایصیر الصبح... والشموع اللی شعلناهن تموت ..

وباچر المسجون یطلع و ما یظل ابطن حوت ... ..

وباچر اورود الحدیقه ایفوح من عدها الاریج ...

لا تضیج  ...

 

سید حسن الشریفینکرنه الفرح لاچن منکرانه

الحزن و اسیوف هجرک منکرانه

لو اصبح یصاحب منکرانه

لعذب اهلک لئن منطوک الیه

 

 

ابنار افراکم یاخی وجنه

و دموع اغیابکم حرگت وجنه

حور العین ماریدن وجنه

ابجهنم راضی بس اتکون الیه

 

حنین النوگ مایوصل لحنای

و اشما الحن طلع بحزان لحنای

اذا جانی الخبر منکم لحنای (لحنی)

حتی اچفوف ذاک الشمت بیه

 

الشاعر سعید حیدری
الهــــجر یكتل یصاحب وانت داری


علیـــــك یخاف كلبی وانت داری

انـــت اهلی وعمامی وانت داری


انــــت امـــــــی وابـوی واخ الیه


----------------


دیره اخدود

دوّر اشـــــفافک حبیبی ارجوک زین

خاف باگــــی الأثر من اشـــــــفافـــی

اذنوب واید زارع ابشــــفتک واخــاف

غیــری یحصد وآنه اظلّن غــــافــــی

عندی یم دیرة اخدودک ذکریـــــــات

اهناک چنت امشی ابخلگ متعــــافی

اهنـــاک ذبّیـــت الخجـــــل یم العقیق

اهناک چنت اشـــــرب زلالک صافی

اهناک کل جمری ولهب طول الغیـاب

ابشــارع احضــــانک وصدرک طافی

یا طعم شـــــمّة هوه ابصــدر الغریج

ویـا دوه الما اظن غیره ایشــــــافی

منته هافی البخت یا ریم الــــدلال!!

اشــــخله بختک للتــــودهم هافی ؟!

آنه سفّانک چنت ماعنــــدی خـــوف

لیــــش تکســـــر یا بــحر مجذافی؟

ریحة انفاسک بعدهی اعله الثــیاب

وبعده ظل ذاک الاثــــــر بچتـــافی

وحتی لون الاحمر ابردن الغمـــیص

وحتی شبــگاتک اثرهن دافـــــــی

****

سید حسن الشریفی

----------------------------------------------------------

بالمنام البارحه

 

بالمنام البارحه ابواهس حزین ..

 گبل تسیورة ادموعی و گبل لا یبدی الانین..

 وگبل لا صهوة افکاری اتغیر بدروب الحنین..

دگدگن بیبان عینی ابیوت من مطلع قصیده ..

وفززن کلشی ابخیالی...

 و من جدید الشوگ خضّر سنبله ابگیعان بالی...

البارحه اطیور القوافی الفوگ طارن... وعلی اغصان افکاری حطّن..

البارحه احروف الشعر وگفن سره ابشارع احساسی  وما تعدّن ..

یا حسن حتی الطیور ابحالی حسّن.... غنوه بالحان الفجر للروح غنن...

 والاحاسیس اللی چانت نایمه اعلی افراش صمتی اردود فزن...

یاحسن صغتک قصیده...

واشعلتلک روحی یمها اتدفی چلمات اللی ترجف من شتاک ...و ردت کل ابیوتها ابنیرانی یدفن...

یا حسن زفة غرام  البارحه ابین المشاعر..والقصاید چف فرحها ابشوگ حنن...

یا حسن والعرس دفتر.. والشعر عریس عربی.. والقصیده اهیا العروس ...

 والاقلام  البارحه الشعاری زفن ..

والحلم ظل صاحی بیه ...و غمضت عین الانین ..

واغلگت بیبان خلگی ابوجه دمعی..

وصهوة افکاری بعدهی اتسیر بدروب الحنین...

سید حسن الشریفی


-------------------------------------------


علی اهموم العشگ عودنه الگلوب

وعلی خیل الصبر مشینه حبنه

وتعلم الحزن و الدمع و النوح

وزرعنه الطیب بدروب الیحبنه

وودینه الفرح بجناح الطیور

الک مرسال نهدیلک گلبنه

یمحبوب العشگ مو کلمه تنگال

ولا کلمت احبک سهله عدنه

های الناس حبهه بس بلوجوه

وحنه بگلب خضر عشگنه----------------------------------------------------

نسمة عتب  

من اسولف ضیم هجرک للعصافیر

تحط یم بابــنه وما تقبل اتطــــــــیر

صار اســــنین حلمک ساکن العین

اجیب منین یوسف ینطی تفسیـــــر

نهر شوگــــک یبس ما ظل اثر بی

وماتت بالهجر کل النواعـیــــــــــــــر

عســــــــاها ابَخت کلمن گلک اتروح

وعســــاها اتصیبه دعوات المکاسیر

مو ایـــــــــــوب طبعی واصبر ابهای

صرت شجره وعلی فزعت مناشیر

تفرهد کلشی بیه الحــیل والحـــــال

ابشرک ثمر زرعی ابلا نواطـــــــــیر

تعال و شـــــوف حالی ایبچی جلمود

مــثل ام الغریج وتشکــــــــی للبیر

مثل ضـــــایع ابوادی وکومة اذیاب

وین ایروح گلـــــــی ابیا جهه ایسیر؟

الصارن بیـــــک کلهن صارن اویای

بس البیــــــــه ما ظن عندک ایصیر؛

 سید حسن الشریفی
-----------------------------------------------

 (ربیع النور)

فجنه ابحر دمنه و عاکسینه الروج

وچم ظالم سبحنه ابحوض تیزابه

حشانه امن المذله و للمجد ثوار

خل کل الخلیقه اتصیر سلابه

منصالح حکومات الفسق و الجور

ونهضت هالشعوب العزه طلابه

الذبت جرش وی الیهود اتشوف

تغذف گوم اهلها ابنار دبابه

من تونس الخضرا اشتعل مشعل نور

واجه الفرعون مصر واطرق ابوابه

شعب مختار نصب محکمه الطاغی

وزبانیة جهنم غثهم اغیابه

وابحرین شیعة علی المنصورین

وملک ال الخبیثه امکشر انیابه

یزید اردود یحكم گام بارض الشام

والگالت نسوی اصلاح چذابه

ابن صالح شرد والعار یسحل بیه

شاف الموت مره و خسرت العابه

های الناس کلهه اتاثرت بحسین

و الینکر احسین انگوم نغتابه

عرفو کربله وثارو عله الطغیان

ومن نهج الحسین الکفر مرتابه

لومه احسین ما ثارت شعوب الگاع

وحکام العرب من نهضته اتهابه

هسه ایطر صبح وانرجع النه الداو

وانخنگه الظلام و نسرد اثیابه

ولصافح امریکه السری حتمأ جای

 وابوسط القصر ننصب الصلابه

 

(الشاعرعبدالحسین الباوی ) 

غابة الهجران

من توادعنه الصـــــبر کض بیــده فاس

وگام یگطع کــــــل شجر روض العمــــر

وصـــار درب الفرگه چن درب الصـراط

ویا هو یگدر من علــــــی الــفرگه یمر

من رحت مات الصبــــح ظل عندی لیل

لیل هندس بی شــــفت نجم الظــــــهر

الجروح اثیاب لبســـــــــن من جدیــــد

ولاگـــــن اعلیهن فســــــاتین الحــــمر

استحی من اجروحی واغرگ بلـحیاء

للجروح الماشــــــــــفن شــاخلق عذر

ویـن ادورک! یا سـلف اســأل علیک؟

بیا قصاید الــــگه وجهــک یا کتـــــــر؟

مای البوجـــهی خلص من گد بـــچای

جربة اعیـــونی بغیابک بـــــــس تخـر.

اســرار حبک چانت بعینـــــی تعیــش

حدر رمش العیــن متغطیه بســـــــتر

لیش خلیت الدمـع یفضــــح هــــوای؟

ومن بنات اســــــراری ینبـاگ الخدر؟!

غابة الهجران وحشـــــــــه ابلا امان

وروحی ظبیــه وساعة افراگــک نــمر

رد ولو لحظة امشـــــــابگ لـلــوداع،

ریتی عطشـــــانه النســـیمک یاعطر

یم ضریح الشـــــــوگ بانیلک مــقام

وگلبی شــــدّیته اعله شــــباچک نذر

طفل گلبی الهســــــه یدعیلک تــعود

جالـــــــس بحضرة مقامک  ینتــــظر

****

سید حسن الشریفی

حبیبی الحال بعدک ماله راحه

ودلیلی اخلاف عینک ماله راحه

وحگ عینک یاخویه مالی راحه

الراحه اویاک من نگعد سویه

 

لن انحنی یا دهر لا لن انحنی

لو لا صلاتی ما عرفت الانحناء

عیثاْ اذا طلبو السخاء فاننی

ساطلب الغیث من رب السماء

 طبقه بندی: اشعار باللغة الدارجة، 
نگارش در تاریخ جمعه 23 خرداد 1393 توسط سیدعبداللطیف صُبــاح الموسوی | اكتب تعلیقا ()
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیه؟


نویسندگان
پیوند ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار